ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ INFO. TÖRVÉNY ALAPJÁN       

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Preambulum

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a kovacs-kaputechnika.hu, kovacs-csapagy.hu és kovacs-hidraulika.hu domain címeken üzemelő internetes áruház / továbbiakban: „Webáruház” üzemeltetőjének és látogatóinak jogait és kötelezettségeit annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása, felhasználása, kezelése a jogszabályi és etikai szabályoknak megfelelően történjenek.

 Fogalmi meghatározások

érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: 

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelő: 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: 

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Személyi hatály, érintettek köre

Jelen szabályzat a Webáruház üzemeltetőjének, valamint a vele munka vagy megbízási jogviszonyban álló egyéb jogi és természetes személyek, továbbá az internetes oldalon regisztráló illetve szerződő személyek jogait és kötelezettségeit szabályozza.


Időbeli hatály

Jelen szabályzatban foglalt rendelkezések a személyes adatok megadásától, rögzítésétől azok törléséig illetve megsemmisítéséig hatályosak. 


Területi hatály

A szabályzat földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül hatályos minden személyre, akire a szabályzat személyi hatálya kiterjed.                                  


Az adatkezelés elvei

A Webáruházban az üzemeltető személyes adatot kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az üzemeltető csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Üzemeltető.

Az adatkezelés során az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és szükség esetén naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja

Az üzemeltető személyes adatot csak akkor kezel, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy ha azzal törvényi kötelezettségének tesz eleget. Az érintett kifejezett hozzájárulása kell a személyes adatok kezeléséhez, ha annak célja a Webáruházban való teljesebb használat feltétele, promóció, felhívás küldése.

Az ügyfél vásárlásával összefüggő személyes adatok kezelése - a számviteli jogszabályok által meghatározott körben – olyan törvényi kötelezettsége az üzemeltetőnek, melyhez az érintett kifejezett előzetes hozzájárulása nem szükséges, a szerződéskötés tényével ezen hozzájárulás ráutaló magatartással megadottnak tekintendő.

A Webáruház különleges /szenzitív/ személyi adatot nem kezel és nem kezelhet. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16 év alatti személy adatait – a törvényes képviselő hozzájárulásának technológiából fakadó beszerzésének aránytalan nehézsége miatt – nem az üzemeltető nem kezeli. Erre irányuló kifejezett nyilatkozatot az érintett köteles megtenni regisztrációkor.

 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő – az adatok tárolását szerződéses jogviszonyban végző 3. fél útján - megfelelő intézkedésekkel megóvja a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az üzemeltető személyes adatot külföldre nem továbbít, csak és kizárólag az érintett részére, ha és amennyiben az külföldön tartózkodik.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük 

Az érintett írásban – személyazonosságának igazolása mellett- kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás csak jogszabályban foglalt okból tagadható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot az adtkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósági jogérvényesítés 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Adatkezelési tájékoztatás

Az adatok kezelése a Webáruházban hozzájáruláson alapul, azonban vásárlás esetén egyes adatok megőrzését számviteli jogszabályok előírják.


Az adatkezelés céljai:

A Webáruház használata során – a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén – az alábbi célból kerülnek tárolásra adatok:

-          áruház bővített funkcióinak elérése, használata céljából,
-          szerződéskötés /vásárlás/ céljából,
-          ajánlati felhívás megtétele céljából,
-          külön hozzájárulással hírlevél, akció vagy promóció küldése céljából,
-          elállási jog, szavatosság, jótállás vagy egyéb panasz kezelése céljából.

 

Tárolt adatok köre:

 A Webáruházban az alábbi adatok kerülnek opcionálisan tárolásra:

-          név,
-          lakcím,
-          számlázási név és cím,
-          szállítási cím,
-          adóazonosító /adószám/,
-          telefonszám,
-          elektronikus levelezési cím
-          egyéb, a felhasználó által megadott és az ügyvitelhez szükséges adat.

 

Adatkezelő:

K-Mobil 2006 Kft.
H-5000, Szolnok, Sás utca 3.

Adatkezelésre jogosult:

Az adatkezelőn kívül az adatok kezelésére jogosult adatkezelővel munkaviszonyban, vagy adatkezelésre, adatfeldolgozásra kiterjedő szerződéses jogviszonyban álló 3 fél, ha a munkaszerződés vagy munkaköri leírás, illetve megbízási vagy vállalkozási szerződés ezt tartalmazza.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolja. A felhatalmazáson alapuló adatok kezelését az adatkezelő a fentieknél korábban megszűnteti, ha erre jogszabály vagy határozat kötelezi, az adatkezelés feltételei megszűnnek vagy arra az érintett személy kötelezi.

Kelt: Szolnok, 2022.július 08.